Zasada szczególnej ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność? – zasada ostrożności i szczególnej ostrożności

 Art.3

1.Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie. 

2.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie

Zgodnie z tym zapisem wszystkie osoby które znajdują się na drodze lub w jej pobliżu powinny zachować ostrożność i rozwagę. Przepis ten dotyczy wszystkich którzy mogliby jakkolwiek wpłynąć na to co się dzieję na drodze. Również takie osoby, jak: policjanci wykonujący na drodze czynności określone odrębnymi przepisami, robotnicy drogowi, zespół pogotowia ratunkowego podczas akcji ratowniczej, osoba nadzorująca przejście przez jezdnie do szkoły, dróżnicy kolejowi na przejazdach kolejowych lub osoby zostawiające zaparkowany pojazd.

Co dokładnie oznacza zachować się ostrożnie?

Ostrożność w ruchu drogowym to nic innego, jak obserwacja drogi i jej otoczenia. Skoro mam uważać na jakieś niebezpieczeństwo, to najpierw muszę je zobaczyć czyli ostrożność to umiejętność obserwowania drogi.   

W cytowanym powyżej art.3 pojawiło się stwierdzenie, że gdy ustawa tego wymaga to należy zachować szczególną ostrożność, a nie tylko zwykłą ostrożność. Czyli w pewnych sytuacjach i miejscach na drodze przepisy wymagają od nas zachowanie szczególnej ostrożności.

Jak można w praktyce rozumieć pojęcie szczególnej ostrożność?

Jest to maksymalne skupienie uwagi oraz wzroku na drodze i jej otoczeniu w celu zaobserwowania wszystkich potencjalnych zagrożeń i podjęciu właściwej reakcji zapobiegającej stworzeniu zagrożenia.

Kiedy wymagają od nas zachowania szczególnej ostrożności?

 1. Włączanie się do ruchu;
 2. Zmiana kierunku jazdy bądź pasa ruchu;
 3. Cofanie;
 4. Zbliżanie się do skrzyżowania;
 5. Wyprzedzanie;
 6. Przecinanie się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem;
 7. Zbliżanie się do przejścia dla pieszych;
 8. Przejazd obok oznakowanego przystanku tramwajowego, nieznajdującego się przy chodniku;
 9. Zbliżanie się do przejazdu kolejowego lub tramwajowego oraz przejeżdżanie przez te przejazdy;
 10. Jazda w zmniejszonej przejrzystości powietrza;
 11. Zbliżanie się do pojazdu uprzywilejowanego;
 12. Przejeżdżanie obok lub poruszanie za pojazdem nauki jazdy;
 13. Przejeżdżanie obok autobusu szkolnego;
 14. Omijanie pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych podczas ich wsiadania lub wysiadania;
 15. Omijanie pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę młodzieży do lat 18 w czasie ich wsiadania wysiadania;
 16. Przy zbliżaniu się do miejsc oznakowanych znakami ostrzegawczymi.